دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

کشیدگى کشاله ران

کشاله ران محل چسبیدن تاندون عضلات متعددى است که لگن و یا ران پا را حرکت مى دهند.

هرگونه فشار بیش از حد به عضلات این منطقه مى تواند به کشیدگى و خونریزى میکروسکوپى، پارگى عضلات و خونریزى واضح و یا پارگى و کشیدگى تاندون -که گاه با کنده شدن تکه اى از استخوان همراه مى باشد- منجر شود.

اغلب این آسیب ها در ورزشکاران به ویژه هنگامى که گرم کردن بدن قبل از ورزش انجام نشده باشد اتفاق مى افتد و عمدتا عضلات نزدیک کننده ى ران یا ادداکتورها دچار کشیدگى مى شوند.

براى پیشگیرى از این اتفاق، نرمش هاى کششى قبل از شروع ورزش هاى سنگین و رعایت حد کشش عضلات در باز کردن پاها از هم توصیه مى شود. در صورت آسیب بهتر است در ۴٨ ساعت اول از یخ و مسکن هاى ساده استفاده شود و بى حرکتى نسبى براى موضع انجام شود. در مرحله ى بعد از نرم هاى کششى به تدریج افزایش یابنده و فیزیوتراپى مى توان بهره برد.

براى دیدن نرمش هاى توانبخشى کشاله ران اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده توسط دکتر فرجى.