خار پاشنه

ورزش هاى کمک کننده براى درمان التهاب فاشیاى کف پا، معروف به خار پاشنه