درد کمر

ورزش هاى زیر مى تواند در کمر درد کمک کننده باشد