ورزش درمانى

ورزش های درمانی نقش مهمی در کاهش درد و افزایش مقاومت اندامها دارند.