نرمى کشکک

ورزش هاى توانبخشى جهت درمان نرمى کشکک (سندروم کشکک-ران) معروف به زانوى دونده ها